Tại sao Web 3 trở thành xu thế hiện nay?

Giao dịch với Web 3, DeFi Cùng xem xét tình huống sau: Để có thể giao dịch trên các thị trường, người chơi cần phải khai báo và đăng ký thông tin với các sàn Cefi thông thường.  Khi đăng nhập vào các sàn giao dịch tập trung đó, người chơi cần khai báo đầy […]